Serdecznie Witamy na stronie Uczniowskiego Klubu Sportowego "START" w Opolu

Zapraszamy na treningi

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 - II oddzia³ w Opolu, ul. 1-go Maja 151

(Budynek byłego Gimnazjum nr 4, pêtla autobusowa przy "Wagonówce")

Grupa początkująca - Dzieci i dorośli w wieku 30, 40 i 50+):

Wtorek 16:00 - 18:00

Czwartek do dyspozycji trenera

Dzieci - grupa Średnio zaawansowana:

Poniedziałek 16:00 - 18:00

Środa 16:00 - 18:00

Czwartek do dyspozycji Trenera (lekcje indywidualne)

Piątek 16:00 - 18:00


Dzieci i młodzież - grupa zaawansowana:

Poniedziałek: 17:30 - 19:30

Środa 17:30 - 19:30

Czwartek do dyspozycji Trenera (lekcje indywidualne)

Piątek: 17:30 - 19:30

O Klubie

Pocz±tki szermierki na Opolszczy¼nie siêgaj± wrze¶nia 1950 r., kiedy to w Spójni Opole treningi z m³odzie¿± rozpocz±³ fechmistrz Wirgiliusz Kuleczko. Wkrótce æwiczy³o ju¿ 26 zawodników, co pozwoli³o dwa lata pó¼niej na rozegranie pierwszych mistrzostw województwa opolskiego.

W 1953 r. po raz pierwszy w Opolu zorganizowano imprezê mistrzowsk± – Mistrzostwa Polski w florecie dru¿ynowym kobiet i mê¿czyzn. Zawody rozgrywano w hali Budowlanych. Jako pierwsze rozpoczê³y kobiety. Turniej by³ bardzo emocjonuj±cy, a losy tytu³u wa¿y³y siê do ostatniej walki w finale. O tytu³ mistrza w¶ród mê¿czyzn rywalizowa³o 12 zespo³ów. Na najwy¿szym poziomie sta³o spotkanie CWKS - Budowlani decyduj±ce o tytule mistrzowskim.

Mecz toczy³ siê w atmosferze zaciêtej walki o ka¿de trafienie i trwa³ ponad dwie i pó³ godziny!

Po raz drugi mistrzostwa Polski w Opolu odbywa³y siê w 1958 r.

Znów by³y to zawody dru¿ynowe we florecie. Walka o tytu³y trwa³a przez ca³e mistrzostwa. W¶ród kobiet liczy³y siê dwie pierwsze dru¿yny, które wysoko wygrywa³y wszystkie pojedynki. Dopiero bezpo¶rednie spotkanie wygrane przez zawodniczki z Katowic 12:4 zadecydowa³o o ich tytule, a pokonane warszawianki musia³y zadowoliæ siê srebrnym medalem.

W¶ród mê¿czyzn rywalizacja by³a znaczniej bardzie wyrównana. Faworytami byli mistrzowie sprzed roku Legia Warszawa. Jednak w drugim dniu zmagañ zespó³ Marymontu pokona³ Legiê 9:7, a po wygranej w ostatnim dniu z Kolejarzem Wroc³aw 9:5 zapewni³ sobie tytu³ mistrzowski. Marymont przegra³ tylko jeden mecz z GKS Gliwice 6:10.

W tym czasie na terenie województwa opolskiego dzia³a³o ju¿ kilka klubów z sekcjami szermierczymi: LP¯ Opole, MKS Patria MDK Opole, MKS S³awêcice, Polonia Nysa, Zawisza Otmêt, które rozgrywa³y regularnie rozgrywki ligowe o mistrzostwo województwa. W dniu 14 marca 1962 r., z inicjatywy trenera Czes³awa Wojciechowskiego powstaje

sekcja szermiercza przy SKS Start po fuzji z MKS Patria.

Prac± szkoleniow± w tym Klubie w okresie jej istnienia oprócz Czes³awa Wojciechowskiego zajmowali siê; Bogus³aw Kubicki – trener vice Mistrza ¦wiata w szabli aktualnego Prezesa PZSZ Jacka Bierkowskiego, Jerzy K³osowicz, Ryszard Marsza³ek oraz Ryszard Chocki i Marek Czajkowski. Pochodz±cy z Opola trenerzy Ruta Go³±bek-Osyczka oraz Jacek Syczka kontynuowali trenersk± karierê w Niemczech, gdzie piastowali funkcje trenerów kadry narodowej we florecie kobiet i szabli.

Apogeum sukcesów opolskiej szermierki przypada na prze³om lat siedemdziesi±tych i osiemdziesi±tych XX wieku za spraw± Piotra Jab³kowskiego – zawodnika Startu (wychowanek trenera Czes³awa Wojciechowskiego), który wywalczy³ srebrny medal na Igrzyskach Olimpijskich w 1980 r. w szpadzie dru¿ynowej. Wcze¶niej, w 1978 r. w Madrycie Jab³kowski wywalczy³ br±z w mistrzostwach ¶wiata juniorów oraz zaj±³ czwarte miejsce w mistrzostwach ¶wiata w¶ród seniorów. Zw³aszcza to drugie wydarzenie przesz³o do historii opolskiej szermierki: zawodnik z Opola w finale uniemo¿liwia³ swojemu przeciwnikowi zadanie trafienia, które dawa³oby Jab³kowskiemu srebrny medal, a jego przeciwnikowi z³oty i w efekcie opolanin zamiast medalu zakoñczy³ zawody na czwartym miejscu, za co zosta³ pó¼niej wyró¿niony nagrod± fair-play.

Z biegiem czasu szermierka w Opolu uprawiana w coraz mniejszej ilo¶ci klubów, w koñcu tylko w Starcie i Zrywie, potem w UKS Pi±tka trenera Zbigniewa Borysiuka.
W 2002 r. po powrocie do Opola trenera Czes³awa Wojciechowskiego doprowadzi³ on wraz z ma³¿onk± Mariol± do reaktywacji Startu jako klubu uczniowskiego i obecnie w Opolu szermierze mog± reprezentowaæ barwy dwóch klubów: Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” i Akademickiego Klubu Szermierczego.

opracowa³: Henryk Malisz

 

 

                                                                          

                  
   

All rights reserved © UKS Start Opole email: startopole@gmail.com

Wykonanie: Adrian Pelon